1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.poddekou.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Ak je kupujúci občanom iného štátu ako Slovenskej republiky, tak sa takýto vzťah spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci:  Mgr. Martina Marušinová,  IČO: 52 978 807 DIČ:  nie sme platcami DPH

Kontakt: adresa Šašová 24, 086 12  Kurima, tel. 0902 684 843, e-mail eshop@poddekou.sk (pre informácie, uplatnenie a doručenie reklamácií, sťažností a iných podnetov)

Banka: Fio banka, Číslo účtu: 2001773178, IBAN: SK9283300000002001773178, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bardejov od 01. marca 2020

Číslo živnostenského registra 760-21691

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov  mieru 6, 080 01  Prešov 1

Tovar: Tovarom sú ponúkané produkty na internetovom obchode www.poddekou.sk  (bytový textil – vlnené deky a prehozy / doplnky – vlnené šály)

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

2. Objednávka

Objednávky sú prijímané prostredníctvom nášho e-shopu, elektronickou poštou alebo telefonicky. Tovar je dodávaný na miesto požadované kupujúcim. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto údajov:
– meno a priezvisko
– e-mail a telefónne číslo
– adresa doručenia
– názov objednávaného tovaru, požadované množstvo tovaru
– spôsob platby
– spôsob doručenia

Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Objednávka tovaru je možná aj do iných krajín, stačí nás kontaktovať na eshop@poddekou.sk, kde Vás budeme informovať o platbe, dodaní a cene prepravy.

Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť a objednaný tovar kupujúcemu nedodať, ak kupujúci uviedol pri vytváraní objednávky nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, ak sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

Kupujúci dostane objednaný tovar za cenu platnú v momente jeho objednania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu. Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, následný e-mail od predávajúceho potvrdzuje prijatie objednávky. Všetky potvrdené objednávky, ktoré nie sú do dvoch hodín od prijatia potvrdenia kupujúcim zrušené,  sú záväzné. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci emailom.

Ak kupujúci neprevezme zásielku od prepravcu (Slovenská pošta), prepravca písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne zásielku ani do 18 pracovných dní (štandardná úložná doba zásielky na pošte), je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať zásielku (poštovné tam aj späť). Zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká, uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie zásielky. Kupujúci bude informovaný o ďalšom postupe. (ukončenie zmluvného vzťahu, náhrada škody, opakované zaslanie zásielky…)

Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť a objednaný tovar kupujúcemu nedodať aj ak kupujúci v minulosti porušil podmienky inej kúpnej zmluvy s predávajúcim. O odmietnutí objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením cenovej ponuky kupujúcim, aj elektronickou formou.

Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. V prípade telefonickej alebo emailovej objednávky, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu (aj elektronicky).

Po pripísaní platby na účet predávajúceho, predávajúci informuje kupujúceho, že produkt bude odoslaný na kupujúcim uvedenú adresu. Zmluva uzavretá na diaľku je spotrebiteľskou zmluvou, ktorá je uzatvorená medzi podnikateľským subjektom a spotrebiteľom, pričom spotrebiteľ má možnosť sa oboznámiť s obsahom zmluvy, ale nemá možnosť ovplyvniť jej obsah. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho, to znamená vysporiadaním záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa zmluvy, všeobecných obchodných podmienok (VOP) a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho zo zmluvy je určená zmluvou, VOP a právnymi predpismi.

3. Platobné podmienky

Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho (na základe vystavenej predfaktúry prevodom na bankový účet). Pri odbere väčšieho množstva tovaru (nad 250  Eur) a pri objednávkach do zahraničia predávajúci vyžaduje platbu vopred na účet. 

V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu je kúpna cena splatná do 5 dní od zaslania predfaktúry na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru vrátane ceny dodania spolu s uvedením variabilného symbolu platby podľa zaslanej predfaktúry. V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu sa kúpna cena považuje za zaplatenú pripísaním príslušnej sumy v prospech účtu predávajúceho. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu včas, kúpna zmluva zaniká.

Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.

Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.

Predávajúci informuje kupujúceho, že nestanovuje minimálnu hodnotu objednávky.

4. Dodanie tovaru

Tovar odosielame do 24 hodín od potvrdenia objednávky, ak je objednaný na dobierku. Pri platbe vopred na účet odosielame do 24 hodín po prijatí platby na náš účet.

Všetok tovar v našom e-shope máme skladom v limitovanom množstve. V prípade, ak na Vami objednaný tovar bude v daný deň viac objednávok a na stránke ešte neprebehne aktualizácia budeme postupovať podľa poradia objednávok. Ak takáto situácia nastane, budeme Vás kontaktovať. Pri záujme o viac kusov z daného tovaru ako máme skladom, kontaktujte nás na email eshop@poddekou.sk alebo telefonicky.

Tovar zasielame Slovenskou poštou (SP). Doba dodania a cena je nasledovná:

List 1. trieda nasledujúci pracovný deň po dni podania ZADARMO
Balík druhý pracovný deň po dni podania (D+2) ZADARMO
Expres kuriér nasledujúci pracovný deň po dni podania 3€
Balík do Českej republiky doručenie do 6 až 9 dní 6€

Pri všetkých objednávkach v rámci Slovenska je doprava ZADARMO, okrem zásielok posielaných Expres kuriérom, kde účtujeme doplatok 3 €.  K zásielkam do Českej republiky účtujeme poštovné 6 € (pri prevode vopred na účet, na dobierku do ČR neposielame).

Doba dodania je uvedená podľa informácií zo stránky Slovenskej pošty www.posta.sk. Za prípadné oneskorenie doby dodania Slovenskou poštou, ktoré sa môže predĺžiť o jeden až dva dni, nenesieme zodpovednosť.

Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 5 dní po zaslaní nášho e-mailu o vybavení objednávky, kontaktujte svoju dodávaciu poštu aj nás na eshop@poddekou.sk

Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej doby Vás budeme informovať.

Šály posielame ako listovú zásielku 1. triedy ak je doprava zadarmo alebo Expres kuriérom pri doplatku.

Deky posielame ako balík na adresu zadarmo alebo Expres kuriérom Slovenskej pošty pri doplatku.

Zaslanie službou Expres kuriér si môžete zvoliť v nákupnom košíku pri objednávaní.

Podľa pravidiel SP, zástupcovia prijímateľa sú povinní podpísať a potvrdiť prevzatie a neporušenosť zásielky, pravdivo a presne popísať rozsah a vznik škodovej udalosti, podpísať vodičovi zápis o škodovej udalosti, preukázať osobnú totožnosť a totožnosť príjemcu tovaru.

V prípade poškodenia zásielky zavinené prepravcom, prípadne nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou prepravcu (Slovenská pošta), nás hneď kontaktujte.

Prijímateľ ma právo odmietnuť prijatie poškodenej zásielky ihneď, pričom pri odmietnutí musí uviesť poznámku „Neprijímam pre poškodenie “, ktorú doplní svojim podpisom.

Pri doručení zásielky Slovenskou poštou v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti na mieste zápisom o škode.

Ak ide o reklamáciu poškodenia obsahu alebo poškodenia s úbytkom obsahu zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jej dodaní, reklamáciu je možné podať na ktorejkoľvek pošte najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky a súčasne je potrebné predložiť obal zásielky (vrátane vnútorného obalu) spolu s poškodeným obsahom. Preto Vás prosíme, aby ste si zásielku po prevzatí od prepravcu hneď skontrolovali a o prípadnom poškodení tovaru, nás bezodkladne informovali.

Reklamáciu môže podať odosielateľ/adresát (ak ide o poskytnutie služby spojenej s distribúciou zásielok alebo peňazí) alebo kupujúci alebo ním poverená osoba, prípadne objednávateľ ak ide o kúpu tovaru alebo poskytnutie inej služby, tzn. reklamujúci.

Reklamácia sa môže podať prostredníctvom štandardizovaného reklamačného listu, ktorý je dostupný na každej pošte alebo si ho môžete vytlačiť → Reklamačný list – Slovenská pošta. Úplne znenie Reklamačného poriadku je k dispozícii na každej pošte alebo na stránke Slovenskej pošty www.posta.sk.

Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.

5. Sankcie za neprevzatý/nezaplatený tovar

V prípade, ak nezaplatíte alebo neprevezmete objednaný tovar, to neplatí pre situácie poškodenia tovaru pri doručení, máme právo požadovať finančnú náhradu vo výške nášho zaplateného poštovného (podľa spôsobu doručenia a podľa aktuálneho platného cenníka Slovenskej pošty). To znamená, že aj pri zaplatenom, no neprevzatom tovare máme nárok na zaplatenie poštovného, prípadne strhnutie tohto poplatku z kúpnej ceny tovaru (vzťahuje sa to aj na dopravu zadarmo a plnej ceny v prípade expres kuriéra).

Následne Vám bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako ďalej postupovať.  Ak budete požadovať opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, k celkovej cene zásielky bude pripočítaný manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred.

6. Zrušenie objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do dvoch hodín od vystavenia objednávky a v prípade, že produkty ešte neboli vyexpedované. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (e-mailom na adresu eshop@poddekou.sk) alebo telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno a popis objednaného tovaru. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom) alebo telefonicky. V tomto prípade storna objednávky, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak bola objednávka už uhradená, predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ.

Ak toto právo chce spotrebiteľ využiť, je povinný odovzdať na poštovú prepravu písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s tovarom a originálom faktúry najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho: Mgr. Martina Marušinová, Šašová 24, 086 12  Kurima. Odporúčame aby si spotrebiteľ vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielal doporučene a ako poistenú zásielku, aby mal doklad o odoslaní v prípade straty alebo poškodenia.

K zásielke priložte vyplnený sprievodný formulár “Odstúpenie od zmluvy”.  → Formulár na výmenu a vrátenie tovaru

Náklady na vrátenie tovaru k nám znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť doručenie nepoužitého, nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru v originálnom obale na našu adresu. 

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšaním tovaru sa rozumie jeho rozbalenie a vizuálna kontrola. Spotrebiteľ pri skúške tovaru nesmie odstrániť visačky, etikety ani ho inak použiť .

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovar, ktorý  bol zhotovený „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude spotrebiteľovi vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Peniaze budú vrátené bankovým prevodom na účet spotrebiteľa, ak sa strany nedohodnú inak.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúc jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy od predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty. Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim. Pri použití formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Pokiaľ tovar nezodpovedá požiadavkám spotrebiteľa je možné ho bezplatne vymeniť za iný. Bezplatnou výmenou sa rozumie jedna výmena tovaru za iný tovar, pričom náklady na vrátenie pôvodného tovaru na poštovú adresu predávajúceho znáša spotrebiteľ a náklady na zaslanie nového tovaru na adresu spotrebiteľa znáša predávajúci. Rozdiel v cene prevyšujúci kúpnu cenu pôvodného tovaru uhradí spotrebiteľ a záporný rozdiel v cene uhradí predávajúci na účet spotrebiteľa.

Pri ďalšej výmene už vymeneného tovaru si predávajúci účtuje náklady na dopravu vo výške poštovného (podľa spôsobu doručenia a podľa aktuálneho platného cenníka Slovenskej pošty), ktoré uhradí spotrebiteľ na účet predávajúceho.

Pokiaľ sa rozhodnete pre výmenu tovaru, postupujte podobne ako pri vrátení tovaru, a to:

  • tovar nám zašlite najneskôr 14. deň po prevzatí zásielky,
  • tovar musí byť kompletný, nepoškodený, nepoužitý, opatrený visačkami v originálnom obale (v opačnom prípade nebude vymenený),
  • k zásielke priložte originál dokladu o kúpe (faktúru) a vyplnený sprievodný formulár, ktorý nájdete vyššie,
  • vo formulári uveďte požadovaný tovar, za ktorý chcete už prijatý tovar vymeniť,
  • tovar odporúčame poslať doporučene a ako poistenú zásielku,
  • tovar nezasielajte na dobierku /neprevezmeme ho/,
  • náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ,
  • tovar zašlite na adresu: Mgr. Martina Marušinová, Šašová 24, 086 12 Kurima,
  • tovar, ktorý ste uviedli vo formulári, Vám obratom pošleme na Vašu adresu,
  • v prípade rozdielu ceny vráteného a nového tovaru zaplatíte nedoplatok (na dobierku / prevodom na účet) alebo Vám bude preplatok vrátený na bankový účet.

7. Záručné podmienky, reklamácie

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim prostredníctvom e-shopu www.poddekou.sk. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru u predávajúceho kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktoré zavinili predávajúci alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu v dôsledku vady, predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov, pričom záruka sa nevzťahuje na vady, pre ktoré bola zníženia cena; takéto vady musia byť uvedené v kúpnej zmluve.

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a závady, ktoré vznikli počas záručnej doby, preukázateľnou chybou výrobku. Chybou sa rozumie nedostatok na výrobku, ktorým je obmedzené alebo znemožnené jeho ďalšie používanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebovanie tovaru, úmyselné alebo neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných podmienok údržby výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené užívaním produktu v rozpore s jeho účelom využitia, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom (napr. pri čistení kedy neboli dodržané podmienky pre daný materiál), skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Záruka sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Je preto vhodné zo strany spotrebiteľa objektívne zhodnotiť charakter vady, ktorú chce reklamovať. V záujme predchádzania vzniku vád v súvislosti s nešetrným zaobchádzaním (napr. pri praní) alebo s opotrebovaním je vždy dôležité pozorne si prečítať návod na použitie, ktorý je priložený k výrobku (visačka na tovare).

Pri neoprávnenej reklamácií bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

V prípade, že kupujúci prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy má  právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou.

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že tovar spolu s kópiou faktúry zašle na adresu Mgr. Martina Marušinová, Šašová 24, 086 12 Kurima a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh, resp. prejavy a rozsah vád tovaru.  Vyplnený reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu → REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Reklamovaný tovar k nám neposielajte na dobierku, v tomto prípade nebude prevzatý.

Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. Odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku.

Pri reklamácií tovaru zavinenej prepravcom sa riaďte podľa bodu 4. Dodanie tovaru, prípadne na stránke Slovenskej pošty www.posta.sk.

Reklamačné konanie tovaru sa začína dňom, kedy je doručený reklamovaný tovar a faktúra spolu s riadne vyplneným formulárom na uplatnenie reklamácie od kupujúceho na adresu predávajúceho. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Po začatí reklamačného konania záručná doba neplynie až do dňa oznámenia výsledku reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká nepredložením dokladu o zaplatení (faktúra alebo iný doklad o zaplatení), uplynutím záručnej doby tovaru, mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, používaním tovaru v podmienkach, do ktorého tovar nie je určený alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom e-mailu.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie peňazí až po 3 krát sa opakujúcej rovnakej chybe.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru”). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Ak si spotrebiteľ vyberie iného posudzovateľa, náklady odborného posúdenia a všetky ostatné účelne vynaložené náklady predbežne zaťažujú spotrebiteľa. Ak sa odborným posúdením potvrdí vada reklamovaná spotrebiteľom, predávajúcemu vznikne povinnosť uhradiť do 14 kalendárnych dní odo dňa nového uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené spotrebiteľom; ak sa vada nepotvrdí, náklady znáša spotrebiteľ.

Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Kupujúci je oprávnený na e-mail eshop@poddekou.sk zasielať aj svoje sťažnosti a podnety týkajúce sa predávajúceho alebo ním poskytovaných služieb alebo tovaru.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

8. Alternatívne riešenie sporov

Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam takýchto subjektov je možné získať na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

9. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo a e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

10. Autorské práva

Vyhradzujeme si všetky autorské práva k obsahu na našej stránke www.poddekou.sk, vrátane textu, fotografií, produktov, grafiky a súborov. Obsah stránok tohto portálu nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, sťahovaný alebo inak rozširovaný samostatne alebo ako súčasť iných materiálov.

11. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. Ak si predávajúci a kupujúci v písomnej kúpnej zmluve dohodnú iné podmienky, ako sú podmienky stanovené týmito obchodnými podmienkami, tak ustanovenia takejto písomnej kúpnej zmluvy majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

Všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je Slovenská obchodná inšpekcia. Na webovej stránke www.soi.sk  je uvedený telefonický a faxový kontakt na Ústredný inšpektorát SOI a inšpektoráty SOI pre daný kraj, v súlade s územnosprávnym usporiadaním SR.

Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, prostredníctvom elektronickej pošty ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

Predávajúci sa riadi vnútorným kódexom správania, postavenom na týchto hodnotách: úcta ku spotrebiteľovi, čestnej obchodnej praxi, ústretovom prístupe a dobrej viere. Pri svojej činnosti dodržiava platné zákony a právne predpisy, čo tiež vyžaduje aj od svojich obchodných partnerov. Držíme sa najvyšších štandardov obchodnej etiky pri jednaní s každým.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v súlade s ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ak kupujúci uvedie v objednávke IČO, pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná ako spotrebiteľ.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky  a reklamačný poriadok prečítal a oboznámil sa s ich obsahom.

Tieto obchodné podmienky platia od 01.01.2015, posledná aktualizácia 01.03.2020.